O conceito de organizações corporativas na Hungria entre as duas guerras mundiais

Autores

  • Péter Krisztián Zachar National University of Public Service, Faculty of International and European Studies

Palavras-chave:

História da Hungria, Pensamento social católico, Solidariedade, Subsidiariedade, Ideias corporativas, Organização Nacional do Corporativismo dos Trabalhadores Húngaros

Resumo

O estudo recente examina os fundamentos filosóficos e os pensamentos dos pensadores cristãos húngaros sobre uma nova ordem estatal entre as duas guerras mundiais na Hungria. Com base em fontes históricas e na literatura húngara, o autor dá uma visão das condições políticas e das discussões desse tempo emergentes da interpretação das encíclicas papais, e faz uma análise mais profunda das teorias de Vid Mihelics, Béla Kovrig e especialmente László Varga S.J. O artigo enfoca a criação de diferentes organizações corporativas na Hungria e as tentativas governamentais de inicializar um novo sistema político e socioeconômico.

Biografia Autor

Péter Krisztián Zachar, National University of Public Service, Faculty of International and European Studies

Head of Department,

Department for International Relations and Diplomacy

Referências

ADRIÁNYI, Gábor: A szociális kérdés a német és a magyar katolikus egyházban 1891 előtt. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. Budapest. vol. 7. n. 1-2. 1995. pp.167-176.

BÁCSFAINÉ HÉVIZI, Józsa: Prohászkai lelkülettel – a hit szárnyain: Új kihívások és megoldási kísérletek a székesfehérvári egyházmegyében és a budafoki egyházközségek életében (1930-1970). Handwritten, PhD dissertation, PPKE, 2009.

BALOGH, Margit: A KALOT és a katolikus társadalompolitika 1935–1946. Budapest: MTA Történettudományi Intézete. 1998.

BIHARI, Ferenc: Az EMSZO mozgalom eszmei iránya. Magyar Kultúra. vol. 4. 1938.

BOTOS, Katalin: Gazdaság és etika. A katolikus társadalmi tanítás gazdaságetikája történeti perspektívában. In: Tantörténet és közgazdaságtudomány. Ünnepi dolgozatok Mátyás Antal professzor születése 80. és tanári pályájának 50. évfordulója alkalmából. Ed.: BEKKER Zsuzsa. Budapest: Aula. 2003. pp.257-271.

CORNELIUS, Deborah S.: Hungary in World War II. Caught in the cauldron. Fordham University Press, 2011.

EGRESI, Katalin: Szociálpolitika Magyarországon. Nézetek, programok és törvények 1919-1939. Budapest: Napvilág Kiadó. 2008.

FRENYO, Zoltán: Egy magyar katolikus gondolkodó. Mihelics Vid életműve. Budapest: Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség. 2002.

FRENYO, Zoltán: Mihelics Vid keresztény társadalomfilozófiája. In: Megidézett reneszánsz. A Hanák Tibor születésének 75. évfordulója tiszteletére rendezett nemzetközi konferencia anyaga. Ed. VERES Ildikó. Miskolc, 2006. pp.209-223.

GERGELY, Jenő: A politikai katolicizmus Magyarországon (1890–1950). Budapest: Kossuth. 1977.

GERGELY, Jenő: A keresztényszocializmus Magyarországon 1924–44. Gödöllő: Typovent. 1993.

GERGELY, Jenő: Prohászka Ottokár, „a napbaöltözött” ember. Budapest: Gondolat. 1994.

GERGELY, Jenő: Szociális enciklikák és a magyar katolicizmus. In: Ministerio. Nemzetközi történész konferencia előadásai. 1995. május 24–26. Ed.: BÁRDOS István – BEKE Margit. Esztergom – Tatabánya: Esztergom-Budapest Érsekség, Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata, Kultsár István Társadalomtudományi és Kiadói Alapítvány. 1998. pp.185–197.

GERGELY, Jenő: A keresztény szindikalizmus története a XIX-XX. században. A Keresztény Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége. Budapest: MTA-ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport. 2007.

GIANONE, András: Az Actio Catholica története Magyarországon 1932–1948. Budapest: ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola. 2010.

HALMOS, Károly: A polgárság pénzügyi, gazdasági és társadalmi karrierje a kiegyezéstől a második világháborúig: Gazdaság- és társadalomtörténeti korrajz. In: Szenvedély és tudás: Bedő Rudolf műgyűjteménye. Ed.: MOLNOS Péter. Budapest: Kieselbach Galéria. 2010. pp.286-293.

KAPOSI, Zoltán: Magyarország gazdaságtörténete 1700-2000. Budapest – Pécs: Dialóg Campus. 2010.

KARPELES, Benno: Klassenkampf, Fascismus und Ständeparlament. Wien: Typographische Anstalt, 1933.

KÉK, Emerencia: A hivatásrendiség előzményei a katolikus egyház szociális tanításában a Rerum novarum és Quadragesimo anno enciklikák alapján. In: Gazdaság, társadalom, hivatásrendiség a 20. századi Európában. Ed.: ZACHAR Péter Krisztián. Budapest: L’Harmattan. 2013. pp.37-45.

KOVÁCS K., Zoltán (Ed): Félbemaradt reformkor, 1935-1949: törekvések Magyarország keresztény humanista megújítására, a haza és a szegénység szolgálatában. A Katolikus Szemlében megjelent tanulmányok és a 2005-ben kiegészített, átdolgozott írások gyűjteménye. Budapest: Püski. 2005.

KOVÁCS K., Zoltán: A magyar katolikus egyház és a szociális kérdés. In: Az élő hagyomány. Barankovics István és a magyarországi kereszténydemokrácia öröksége. Budapest: Barankovics István Alapítvány – Gondolat. 2007.

LÁSZLÓ T., László: Egyház és állam Magyarországon 1919–1945. Budapest: Szent István Társulat. 2005.

MACARTNEY, Carlile Aylmer: October fifteenth. A history of modern Hungary 1929–1945. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1956–1957.

MIHELICS, Vid: Keresztényszocializmus. Budapest: Magyar Szeme Társaság.1933.

MIHELICS, Vid: A pápai enciklikák és a szociális fejlődés. Szociális szemle. Budapest, vol. 1. n. 2. 1939-1940. pp.49-55.

MIHELICS, Vid: A korforduló veszedelmei. Nemzeti Újság, 1940. augusztus 18.

MÓZESSY, Gergely: Prohászka Ottokár életútja 1-2. SZEM vol. II. n. 4. 2005 – vol. III. n. 1. 2006.

ORMOS, Mária: Katolicizmus a világválság sodrában. A pápaság és a magyar egyház, különös tekintettel a pécsi egyházmegyére 1929-1933. In: A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai. Tanulmányok a pécsi egyházmegye 20. századi történetéből. Ed.: BÁNKUTI Gábor – VARGA Szabolcs – VÉRTESI Lázár. Pécs: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. 2012.

PETRÁS, Éva: Társadalmi tanítás és szociális kérdés. Az egyház társadalmi tanításának recepciója a katolikus értelmiség körében, 1931–1944. Egyháztörténeti szemle. Budapest, vol. 14. v. 2. pp.3-19.

PROHÁSZKA, Ottokár: Keresztény szociálista akció. (1894) In: PROHÁSZKA Ottokár: Kultúra és terror. A társadalmi kérdés. Prohászka Ottokár Összegyűjtött Munkái. XI. kötet. Ed. SCHÜTZ Antal. Budapest: Szent István Társulat.1927.

PROHÁSZKA, Ottokár: A liberalizmus utópia. (1896) In: PROHÁSZKA Ottokár: Korunk lelke. Prohászka Ottokár Összegyűjtőtt Munkái. X. kötet. Ed. SCHÜTZ Antal. Budapest: Szent István Társulat. 1928.

REICHHOLD, Ludwig: Scheidewege einer Republik. Österreich 1918-1968. Wien: Herder. 1968.

RIGÓ, Balázs: A szociális igazságosság Varga László S. J. munkásságában. In: Történelem és politika régen és ma. Tanulmányok. Ed.: STRAUSZ Péter – ZACHAR Péter Krisztián. (Modern Minerva Könyvek 6.), Budapest: Heraldika Kiadó. 2013. pp.20-57.

RIGÓ, Balázs – ZACHAR, Péter Krisztián: Hivatásrendiség másképp – A szegedi Hivatásszervezet mint szakszervezet. In: Gazdaság, társadalom, hivatásrendiség a 20. századi Európában. Ed. ZACHAR Péter Krisztián. Budapest: L’Harmattan Kiadó. 2013. pp.125-146.

SÁFRÁNY, Attila: Giesweinn Sándor emlékezete. Vigilia. vol. 69. n. 6. 2004.

SPANN, Othmar: Der wahre Staat: Vorlesungen ueber Abbruch und Neubau der Gesellschaft. Leipzig: Quelle & Meyer. 1921.

STRAUSZ Péter: Korporáció vagy hivatásrend? Az érdekképviseleti rendszer átalakításának kérdése Európában és Magyarországon 1926-1940. Múltunk. Politikatörténeti folyóirat. vol. LV. n. 1. 2010. pp. 83-122.

STRAUSZ Péter: Szociális érdekegyeztetés és gazdaságirányítás – Útkeresés a két világháború közötti Magyarországon. In: A gazdasági és társadalmi érdekérvényesítés stratégiái és szervezeti modelljei a 20. században. Ed.: DOBÁK Miklós. Budapest: L’Harmattan. 2011. pp.165–216.

SZABÓ, Ferenc S. J.: Prohászka Ottokár élete és műve, 1858–1927. Budapest: Szent István Társulat. 2010.

SZEKFŰ, Gyula: Három nemzedék. Egy hanyatló kor története. Budapest: Élet. 1920.

SZOLNOKY Erzsébet: Szociális igazságosság és keresztény szeretet: Giesswein Sándor a magyar keresztényszociális és kereszténydemokrata gondolkodás megalapozója. Budapest: Éghajlat Könyvkiadó. 2003.

TOMKA, Béla: Szociálpolitika a 20. századi Magyarországon európai perspektívában. Budapest: Századvég. 2003.

VARGA, József: Keresztényszociális mozgalmak Magyarországon. Távlatok. A magyar jezsuiták folyóirata. vol. 3. n. 12-13. 1993. pp.447-490.

VARGA, László: Új társadalmi rend felé. Budapest. 1933.

VARGA, László: Szociális reform és hivatásrendiség. (Nemzeti Könyvtár 40-41.) Budapest. 1941.

VIDA, István: A munkásmozgalom másik oldala: keresztény szakszervezeteink. In: Félbemaradt reformkor – Miért akadt el az ország keresztény humanista megújítása? Válogatás a Katolikus Szemle írásaiból. Rome: Ugo Detti. 1990.

VIZI, László Tamás: Ninety years of Trianaon crisis-management. In: New approaches in a complex world. International relations, history and social sciences. Ed. BILTSIK B. – MARENGO A. – POSTA N. – ZACHAR P. K. Budapest: L'Harmattan. 2014. pp.11-40.

ZACHAR Péter Krisztián: Gazdasági válságok, társadalmi feszültségek, modern válaszkísérletek Európában a két világháború között. Budapest: L’Harmattan, 2014.

Publicado

31-07-2018

Edição

Seção

Colaboração Especial