Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1author_keyword:Caselani, César Nazareno22.70%0.00
2author_keyword:Chesney, Marc22.70%0.00
3author_keyword:Eid Júnior, William22.70%0.00
4author_keyword:Fraletti, Paulo Beltrão22.70%0.00
5author_keyword:Gimenes, Lucas Dreves22.70%0.00
6author_keyword:Horng, Wang Jiang22.70%0.00
7author_keyword:Martits, Luiz Augusto22.70%0.00
8author_keyword:Matsuo, Alexandre Kazuma22.70%0.00
9author_keyword:Pereira, António Simões22.70%0.00
10author_keyword:Rochman, Ricardo Ratner22.70%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
74100.00%0.00